当前位置:江西省温泉县快易点有限公司时尚3500个常用汉字(附拼音) 17594字 :段摏摐2016年7月30日
3500个常用汉字(附拼音) 17594字 :段摏摐2016年7月30日
2023-01-20

影yǐng踢tī踏tà/tā踩cǎi踪zōng蝶dié蝴hú嘱zhǔ墨mò镇zhèn靠kào稻dào黎lí稿gǎo稼jià箱xiāng箭jiàn篇piān僵jiāng躺tǎng僻pì德dé艘sōu膝xī膛táng熟shú摩mó/mā颜yán毅yì糊hū/hú/hù遵zūn潜qián潮cháo懂dǒng额é慰wèi劈pī/pǐ

雨yǔ/yù卖mài矿kuàng码mǎ厕cè奔bēn/bèn奇qí/jī奋fèn态tài欧ōu垄lǒng妻qī/qì轰hōng顷qǐng

琴qín斑bān替tì款kuǎn堪kān搭dā塔tǎ越yuè趁chèn趋qū/cù超chāo提tí/dī/dǐ堤dī博bó揭jiē/qì欺qī

玉yù刊kān示shì末mò未wèi击jī打dǎ/dá巧qiǎo正zhèng/zhēng扑pū扒bā/pá功gōng扔rēng去qù甘gān世shì古gǔ节jié/jiē本běn术shù/shú/zhú可kě/kè丙bǐng左zuǒ厉lì右yòu石shí/dàn布bù龙lóng平píng

攒zǎn/cuán孽niâ蘑mï藻zǎo鳖biý蹭câng蹬dýng/dâng簸bî/bǒ簿bù/bï蟹xiâ靡mǐ/mí癣xuǎn羹gýng

《现代汉语常用字表》常用字(2500字)

式shì刑xíng动dòng扛káng/gāng寺sì吉jí扣kòu考kǎo托tuō老lǎo执zhí巩gǒng圾jī扩kuò扫sǎo/sào

喜xǐ插chā揪jiū搜sōu煮zhǔ援yuán裁cái搁gē/gé搂lǒu/lōu搅jiǎo握wò揉róu斯sī期qī/jī联lián

《现代汉语常用字表》常用字(2500字)笔画顺序表一画一yī乙yǐ二画二èr十shí丁dīng/zhēng厂chǎng/ān/hàn七qī卜bǔ/bo人rén入rù八bā九jiǔ几jī/jǐ儿ér/er了liǎo/le力lì乃nǎi刀dāo又yòu三…

戴dài擦cā鞠jú藏cáng/zàng霜shuāng霞xiá瞧qiáo蹈dǎo螺luó穗suì繁fán/pó辫biàn赢yíng糟zāo糠kāng燥zào臂bì/bei翼yì骤zhòu十八画

二èr十shí丁dīng/zhēng厂chǎng/ān/hàn七qī卜bǔ/bo人rén入rù八bā九jiǔ几jī/jǐ儿ér/er了liǎo/le力lì乃nǎi刀dāo又yòu

坏huài/pēi/pī/péi扰rǎo拒jù找zhǎo批pī扯chě址zhǐ走zǒu抄chāo坝bà贡gòng攻gōng赤chì折zhē/zhé/shé抓zhuā扮bàn抢qiǎng/qiāng/chēng孝xiào均jūn抛pāo投tóu坟fén抗kàng坑kēng坊fāng/ng抖dǒu护hù壳ké/qiào志zhì扭niǔ块kuài声shēng把bǎ/bà报bào却què劫jié芽yá花huā芹qín芬fēn苍cāng芳fāng

mēng/méng/měng蒸zhēng献xiàn

漾yàng慷küng寡guǎ寥liáo谭tán褐hâ褪tùn/tuì隧suì嫡dí缨yÿng十五画

转zhuǎn/zhuàn斩zhǎn轮lún软ruǎn到dào非fēi叔shū肯kěn齿chǐ些xiē/suò虎hǔ虏lǔ肾shèn贤xián尚shàng旺wàng具jù果guǒ味wèi昆kūn国guó昌chāng畅chàng明míng易yì昂áng典diǎn固gù忠zhōng咐fù呼hū鸣míng咏yǒng呢ní/ne岸àn岩yán帖tiè/tiě/tiē罗luó帜zhì岭lǐng/ling凯kǎi败bài贩fàn购gòu图tú钓diào制zhì知zhī/zhì垂chuí牧mù物wù乖guāi刮guā秆gǎn和hé/hè/huó/huò/hú季jì委wěi/wēi佳jiā

蠢chǔn霸bà露lù/lòu二十二画囊náng/nāng二十三画罐

撵niǎn撩liüo/liáo撮cuō/zuǒ撬qiào擒qín墩dūn撰zhuàn鞍ün蕊ruǐ蕴yùn樊fán樟zhüng橄gǎn敷fū豌wün醇chún磕ký磅bàng/pang碾niǎn憋biý嘶sÿ嘲cháo/zhüo嘹liáo蝠fú蝎xiý蝌ký蝗huáng蝙biün嘿hýi/mî幢chuáng/zhuàng镊niâ镐hào/gǎo稽jÿ/qǐ篓lǒu膘biüo鲤lǐ鲫jì褒bǎo瘪biý/biþ瘤liú瘫tün凛lǐn澎pãng潭tán潦lǎo/lào/liáo澳ào潘pün澈châ澜lán澄chãng/dâng憔qiáo懊ào憎zýng翩piün褥rù谴qiǎn鹤hâ憨hün履lǚ嬉xÿ豫yù缭liáo

十三画

梁liáng渗shèn情qíng惜xī惭cán悼dào惧jù惕tì惊jīng惨cǎn惯guàn寇kòu寄jì宿sù/xiǔ/xiù窑yáo密mì谋móu谎huǎng祸huò谜mí逮dài/dǎi敢gǎn屠tú弹dàn/tán随suí蛋dàn隆lóng隐yǐn/yìn婚hūn婶shěn颈jǐng/gěng绩jì绪xù续xù骑qí绳shéng维wéi绸chóu绿lǜ/lù

兽shòu清qīng添tiān淋lín/lìn淹yān渠qú/jǔ渐jiàn/jiān混hùn/hún渔yú淘táo液yè淡dàn深shēn婆pó

宝钢广东湛江钢铁项目炼钢渣处理工程140/50t铸造起重机技术协议买方:中国京冶工程技术有限公司卖方:大连华锐重工起重机有限公司2014年04月15日目录一项目概况................................…

悄qiǎo/qiāo悔huǐ悦yuè害hài宽kuān家jiā/gū/jie宵xiāo宴yàn宾bīn窄zhǎi容róng宰zǎi案àn请qǐng

烁shuî炫xuàn洼wü柒qÿ涎xián洛luî恃shì恍huǎng恬tián恤xù宦huàn诫jiâ诬wū祠cí诲huì

过guò/guo臣chén再zài协xié西xī压yā/yà厌yàn在zài有yǒu/yòu百bǎi存cún而ér页yè匠jiàng夸kuā/kuà夺duó灰huī达dá列liè死sǐ成chéng夹jiā/jiá/gā/xiá轨guǐ邪xié/yá/yé/yú/xú划huá/huà迈mài毕bì至zhì此cǐ贞zhēn师shī尘chén尖jiān劣liè光guāng当dāng/dàng早zǎo吐tǔ/tù吓xià/hè虫chóng曲qū/qǔ团tuán同tóng/tong吊diào吃chī因yīn吸xī吗má/mǎ屿yǔ帆fān岁suì回huí岂qǐ/kǎi刚gāng则zé肉ròu网wǎng年nián朱zhū/shú先xiān丢diū舌shé竹zhú迁qiān乔qiáo伟wěi传chuán/zhuàn乒pīng乓pāng休xiū/xù

搀chün搓cuō壹yÿ搔süo葫hú募mù蒋jiǎng蒂dì韩hán棱lãng/lýng/ling椰yý焚fãn椎zhuÿ/chuí棺guün

匾biǎn颅lú彪biüo眶kuàng晤wù曼màn晦huì冕miǎn啡fýi畦qí趾zhǐ啃kþn蛆qū蚯qiū蛉líng蛀zhù

板bǎn松sōng枪qiāng构gòu杰jié述shù枕zhěn丧sāng/sang或huò画huà卧wò事shì刺cì/cī枣zǎo

一画

误wù诱yòu说shuō/shuì/yuè诵sòng垦kěn退tuì既jì屋wū昼zhòu费fèi陡dǒu眉méi孩hái除chú险xiǎn院yuàn娃wá姥mǔ/lǎo姨yí姻yīn娇jiāo怒nù架jià贺hè盈yíng勇yǒng怠dài柔róu垒lěi绑bǎng绒róng结jié/jiē绕rào骄jiāo绘huì给gěi/jǐ络luò/lào骆luò绝jué绞jiǎo统tǒng

十八画

救jiù副fù/pì票piào/piāo戚qī爽shuǎng聋lóng袭xí盛shèng/chéng雪xuě辅fǔ辆liàng虚xū绵mián

晃huǎng/huàng晌shǎng晕yùn/yūn蚊wén哨shào哭kū恩ēn唤huàn啊ā/á/ǎ/à唉āi/ài罢bà/pí峰fēng圆yuán贼zéi贿huì钱qián钳qián钻zuān/zuàn铁tiě铃líng铅qiān/yán缺quē氧yǎng特tè牺xī造zào乘chéng/shèng敌dí秤chèng租zū积jī秧yāng秩zhì称chēng/chèn/chèng秘mì/bì透tòu笔bǐ笑xiào笋sǔn债zhài借jiè

十四画

仔zī/zǐ/zǎi他tā斥chì瓜guā乎hū丛cóng令líng/lǐng/ling用yòng甩shuǎi印yìn乐lè/yuè句jù/gōu匆cōng册cè犯fàn外wài处chǔ/chù冬dōng鸟

匕bǐ刁diüo

录lù隶lì/dài居jū届jiè刷shuā/shuà屈qū弦xián承chéng孟mèng孤gū陕shǎn降jiàng/xiáng

二十四画

琳lín琢zhuï/zuï琼qiïng揍zîu堰yàn揩küi揽lǎn揖yÿ彭pãng/büng揣chuǎi/chuài/chuüi/tuán/zhuÿ

qiáng/qiǎng/jiàng粥zhōu/yù疏shū隔gé隙xì絮xù嫂sǎo登dēng缎duàn缓huǎn编biān骗piàn缘yuán

散sàn/sǎn惹rě葬zàng葛gé/gě董dǒng葡pú敬jìng葱cōng落luò/là朝zhāo/cháo辜gū葵kuí棒bàng棋qí植zhí森sēn椅yǐ/yī椒jiāo棵kē棍gùn/hùn棉mián棚péng棕zōng惠huì惑huò逼bī厨chú厦shà/xià硬yìng确què雁yàn殖zhí/shi裂liè/liě雄xióng暂zàn雅yǎ辈bèi悲bēi紫zǐ辉huī敞chǎng赏shǎng掌zhǎng晴qíng暑shǔ最zuì量liáng/liàng喷pēn/pèn晶jīng喇lǎ遇yù喊hǎn景jǐng/yǐng践jiàn跌diē跑pǎo/páo遗yí/wèi

十二画

哥gē速sù逗dòu栗lì配pèi翅chì辱rǔ唇chún夏xià/jiǎ础chǔ破pò原yuán套tào逐zhú烈liè殊shū顾gù

产chǎn决jué充chōng妄wàng闭bì问wèn闯chuǎng羊yáng/xiáng并bìng/bīng关guān米mǐ灯dēng州zhōu汗hàn/hán污wū江jiāng池chí汤tāng/shāng忙máng兴xīng/xìng宇yǔ守shǒu宅zhái字zì安ān讲jiǎng军jūn许xǔ/hǔ论lùn/lún农nóng讽fěng设shè访fǎng寻xún那nà/nǎ/nèi/nā迅xùn尽jìn/jǐn导dǎo异yì孙sūn/xùn阵zhèn阳yáng收shōu阶jiē阴yīn防fáng奸jiān如rú妇fù好hǎo/hào她tā/jiě妈mā戏xì/hū羽yǔ观guān/guan欢huān买mǎi红hóng/gōng纤xiān/qiàn级jí约yuē/yāo纪jì/jǐ驰chí巡xún

默mò镜jìng赞zàn篮lán邀yāo衡héng膨péng雕diāo磨mó/mò凝níng辨biàn辩biàn糖táng糕gāo燃rán澡zǎo激jī懒lǎn壁bì避bì缴jiǎo/zhuó十七画

笔画顺序表

室shì宫gōng宪xiàn突tū穿chuān窃qiè客kè冠guān/guan语yǔ/yù扁biǎn/piān袄ǎo祖zǔ神shén祝zhù

瑞ruì魂hún肆sì摄shè/niè摸mō填tián/zhèn搏bó塌tā鼓gǔ摆bǎi携xié搬bān摇yáo搞gǎo塘táng

mái/mán捉zhuō捆kǔn捐juān损sǔn都dū/dōu哲zhé逝shì捡jiǎn换huàn挽wǎn热rè恐kǒng壶hú挨āi/ái耻chǐ耽dān恭gōng莲lián莫mò/mù荷hé/hè获huò晋jìn恶è/wù/ě/wū真zhēn框kuàng桂guì档dàng桐tóng株zhū桥qiáo桃táo格gé校xiào/jiào核hé/hú样yàng根gēn索suǒ

二十画

八画

蘸zhàn镶xiüng瓤ráng

常见的化学符号:1元素符号含义:①表示一种元素②表示该元素的一个原子注:对于由原子构成的物质元素符号有三层含义:如Cu:可表示铜由铜元素组成;一个铜原子;2由原子构成的物质:金属如Fe(铁)、Cu(铜)、Zn(锌)、Ag(银)、Ba(钡)…

奉fèng玩wán环huán武wǔ青qīng责zé/zhài现xiàn表biǎo规guī抹mǒ/mò/mā拢lǒng拔bá拣jiǎn

滓zǐ溺nì/niào寞mî窥kuÿ窟kū寝qǐn褂guà裸luǒ谬miù媳xí嫉jÿ缚fù缤bÿn剿jiǎo/chüo

狱yù狠hěn贸mào怨yuàn急jí饶ráo蚀shí饺jiǎo饼bǐng弯wān将jiāng/jiàngjiǎng哀āi亭tíng亮liàng度dù/duó迹jì庭tíng疮chuāng疯fēng疫yì疤bā姿zī亲qīn/qìng音yīn帝dì施shī闻wén阀fá阁gé

十九画

纵zòng/zǒng纷fēn纸zhǐ纹wén/wèn纺fǎng驴lǘ纽niǔ

鞭biān覆fù蹦bèng镰lián翻fān鹰yīng

差chà/chā/chāi/cī养yǎng美měi姜jiāng叛pàn送sòng类lèi迷mí前qián首shǒu逆nì总zǒng炼liàn炸zhà/zhá炮páo/bāo/pào烂làn剃tì洁jié洪hóng洒sǎ/xǐ浇jiāo浊zhuó洞dòng测cè洗xǐ/xiǎn活huó派pài洽qià

垢gîu垛duǒ/duî拯zhþng荆jÿng茸rïng茬chá荚jiá茵yÿn茴huí荞qiáo荠jì/qí荤hūn荧yíng荔lì栈zhàn柑gün栅zhà/shün/shi/câ柠níng枷jiü勃bï/bâi柬jiǎn砂shü泵bâng砚yàn鸥ōu轴zhïu韭jiǔ虐nûâ昧mâi盹dǔn咧liþ/liý/liã/lie昵nì昭zhüo盅zhōng勋xūn哆duō咪mÿ哟yō/yo幽yōu钙gài钝dùn钠nà钦qÿn钧jūn钮niǔ毡zhün氢qÿng秕bǐ俏qiào/xiào俄ã俐lì

一yī乙yǐ

十五画

本文由第一文库网(首发,转载请保留网址和出处!

摊tān蒜suàn勤qín鹊què蓝lán墓mù幕mù蓬péng蓄xù蒙

七画

丐gài歹dǎi戈gý夭yüo仑lún讥jÿ冗rǒng邓dâng

慧huì撕sī撒sā/sǎ趣qù/cù趟tàng/tāng撑chēng播bō撞zhuàng撤chè增zēng聪cōng鞋xié蕉jiāo蔬shū横héng/hèng槽cáo樱yīng橡xiàng飘piāo醋cù醉zuì震zhèn霉méi瞒mán/mén题tí暴bào/pù瞎xiā

耕gēng耗hào艳yàn泰tài珠zhū班bān素sù蚕cán顽wán盏zhǎn匪fěi捞lāo栽zāi捕bǔ振zhèn载zài/zǎi赶gǎn起qǐ盐yán捎shāo/shào捏niē埋

担dān/dàn/dǎn坦tǎn押yā抽chōu拐guǎi拖tuō拍pāi者zhě顶dǐng拆chāi/cā拥yōng抵dǐ拘jú/gōu势shì抱bào垃lā拉lā/lá拦lán拌bàn/pàn幸xìng招zhāo坡pō披pī拨bō择zé/zhái抬tái其qí/jī取qǔ苦kǔ若ruò/rě茂mào苹píng/pēng苗miáo英yīng范fàn直zhí茄qié/jiā茎jīng茅máo林lín枝zhī/qí杯bēi柜guì/jǔ析xī

二十一画

草cǎo茧jiǎn茶chá荒huāng茫máng荡dàng荣róng故gù胡hú南nán/nā药yào标biāo枯kū柄bǐng栋dòng相xiāng/xiàng查chá/zhā柏bǎi/bó/bò柳liǔ柱zhù柿shì栏lán树shù要yào/yāo咸xián威wēi歪wāi研yán/yàn砖zhuān厘lí厚hòu砌qì/qiè砍kǎn面miàn耐nài耍shuǎ牵qiān残cán殃yāng轻qīng鸦yā皆jiē背bèi/bēi战zhàn点diǎn临lín览lǎn竖shù省shěng/xǐng削xiāo/xuē尝cháng是shì盼pàn眨zhǎ哄hōng/hǒng/hòng显xiǎn哑yǎ/yā冒mào/mò映yìng星xīng昨zuó畏wèi趴pā胃wèi贵guì界jiè虹hóng/jiàng虾xiā/há蚁yǐ

妒dù纬wþi

十七画

三画

榔láng椭tuǒ粟sù棘jí酣hün酥sū硝xiüo硫liú颊jiá雳lì翘qiáo/qiào凿záo/zuî棠táng晰xÿ鼎dǐng喳zhü/chü遏â晾liàng畴chïu跋bá跛bǒ蛔huí蜒yán蛤gã/há鹃juün喻yù啼tí喧xuün嵌qiàn/kàn赋fù赎shú赐cì锉cuî锌xÿn甥shýng掰büi氮dàn氯lǜ黍shǔ筏fá牍dú粤yuâ逾yú腌yün/ün腋yâ腕wàn猩xÿng猬wâi惫bâi敦dūn/duì痘dîu痢lì痪huàn竣jùn翔xiáng奠diàn遂suì/suí焙bâi滞zhì湘xiüng渤bï渺miǎo溃kuì/huì溅jiàn/jiün湃pài愕â惶huáng寓yù窖jiào窘jiǒng雇gù谤bàng犀xÿ隘ài媒mãi媚mâi婿xù缅miǎn缆lǎn缔dì缕lǚ骚süo/sǎo

琐suǒ麸fū琉liú琅láng措cuî捺nà捶chuí赦shâ埠bù捻niǎn/niý掐qiü掂diün掖yâ/yý掷zhì

二画

溜liū/liù滚gǔn滨bīn粱liáng滩tān慎shèn誉yù塞sāi/sài/sè谨jǐn福fú群qún殿diàn辟bì/pì障zhàng嫌xián嫁jià叠dié缝féng/fèng缠chán十四画

霹pÿ躏lìn髓suǐ

壕háo藐miǎo檬mãng檐yán檩lǐn檀tán礁jiüo磷lín瞭liǎo/liào瞬shùn瞳tïng瞪dâng曙shǔ蹋tà蟋xÿ

辙zhã冀jì踱duï蹂rïu蟆má螃páng螟míng噪zào鹦yÿng黔qián穆mù篡cuàn篷pãng篙güo篱lí儒rú膳shàn鲸jÿng瘾yǐn瘸quã糙cüo燎liáo/liǎo濒bÿn憾hàn懈xiâ窿lïng缰jiüng

榄lǎn楞lãng楣mãi酪lào碘diǎn硼pãng碉diüo辐fú辑jí频pín/bÿn睹dǔ睦mù瞄miáo嗜shì嗦suo

六画

十六画

耘yún耙bà/pá秦qín匿nì埂gþng捂wǔ捍hàn袁yuán捌bü挫cuî挚zhì捣dǎo捅tǒng埃üi耿gþng

藕ǒu藤tãng瞻zhün嚣xiüo鳍qí癞lài瀑pù/bào襟jÿn璧bì戳chuō十九画

赘zhuì熬üo/áo赫hâ蔫niün摹mï蔓màn/wàn/mán蔗zhâ蔼ǎi熙xÿ蔚wâi/yù兢jÿng榛zhýn榕rïng酵jiào碟diã碴chá/chü碱jiǎn碳tàn辕yuán辖xiá雌cí墅shù嘁qÿ踊yǒng蝉chán嘀dí幔màn镀dù舔tiǎn熏xūn/xùn箍gū箕jÿ箫xiüo舆yú僧sýng孵fū瘩dá瘟wýn彰zhüng粹cuì漱shù漩xuán

四画

三sān于yú干gān/gàn亏kuī士shì工gōng土tǔ才cái寸cùn下xià大dà/dài/tài丈zhàng与yǔ/yù/yú万wàn/mò上shàng/shǎng小xiǎo口kǒu巾jīn山shān千qiān乞qǐ川chuān亿yì个gè/gě勺sháo久jiǔ凡fán及jí夕xī丸wán么me/yāo广guǎng/ān亡wáng/wú门mén义yì之zhī尸shī弓gōng己jǐ已yǐ子zǐ卫wèi也yě女nǚ/rǔ飞fēi刃rèn习xí叉chā/chá/chǎ马mǎ乡xiāng四画

寿shòu弄nòng/long麦mài形xíng进jìn戒jiè吞tūn远yuǎn/yuàn违wéi运yùn扶fú抚fǔ坛tán技jì

染rǎn济jì/jǐ洋yáng洲zhōu浑hún浓nóng津jīn恒héng恢huī恰qià恼nǎo恨hèn举jǔ觉jué/jiào宣xuān

奏zòu春chūn帮bāng珍zhēn玻bō毒dú/dài型xíng挂guà封fēng持chí项xiàng垮kuǎ挎kuà/kū城chéng挠náo政zhèng赴fù赵zhào挡dǎng/dàng挺tǐng括kuò/guā拴shuān拾shí/shè挑tiāo/tiǎo指zhǐ垫diàn挣zhèng/zhēng挤jǐ拼pīn挖wā按àn挥huī挪nuó某mǒu甚shèn/shén革gé/jí荐jiàn巷xiàng/hang带dài

本文由159zhangzhf贡献doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。如何做好企业会计每一家企业对财务管理都很重视,企业规模不同,企业性质各有差异,财务机构的设置、人员配备、机构内部岗位设置也不尽相同…

六画

聂niâ荸bí莽mǎng莱lái莉lì莹yíng莺yÿng梆büng栖qÿ/xÿ桦huà栓shuün桅wãi桩zhuüng贾gǔ/jià/jiǎ酌zhuï砸zá砰pýng砾lì殉xùn逞chþng哮xiào唠lào/láo哺bǔ剔tÿ蚌bàng/bâng蚜yá畔pàn蚣gōng/zhōng蚪dǒu蚓yǐn哩li/lǐ/lÿ圃pǔ鸯yüng唁yàn哼hýng唆suō峭qiào唧jÿ峻jùn赂lù赃züng钾jiǎ铆mǎo氨ün秫shú笆bü俺ǎn赁lìn倔juã/juâ殷yÿn/yün/yǐn耸sǒng舀yǎo豺chái豹bào颁bün胯kuà胰yí脐qí脓nïng逛guàng卿qÿng鸵tuï鸳yuün馁nþi凌líng凄qÿ衷zhōng郭guō斋zhüi疹zhþn紊wþn瓷cí羔güo烙lào/luî浦pǔ涡wō/guō涣huàn涤dí涧jiàn涕tì涩sâ悍hàn悯mǐn窍qiào诺nuî诽fþi袒tǎn谆zhūn祟suì恕shù娩miǎn骏jùn

十三画

契qì/qiâ/xiâ贰âr玷diàn玲líng珊shün拭shì拷kǎo拱gǒng挟xiã/jiü

掏tāo掠lüè培péi接jiē控kòng探tàn据jù/jú掘jué职zhí基jī著zhù/zhuó勒lè/lēi黄huáng萌méng萝luó菌jūn/jùn菜cài萄táo菊jú萍píng菠bō营yíng械xiè梦mèng梢shāo/sào梅méi检jiǎn梳shū梯tī桶tǒng

玖jiǔ玛mǎ韧rân抠kōu扼â汞gǒng扳bün抡lūn/lún坎kǎn坞wù抑yì拟nǐ抒shū芙fú芜wú苇wþi芥jiâ/gài芯xÿn/xìn芭bü杖zhàng杉shün/shü巫wū杈chü/chà甫fǔ匣xiá轩xuün卤lǔ肖xiüo/xiào吱zhÿ/zÿ吠fâi呕ǒu/ōu/îu呐nà/nâ吟yín呛qiüng/qiàng吻wþn吭háng/kýng邑yì囤dùn/tún吮shǔn岖qū牡mǔ佑yîu佃diàn/tián伺sì/cì囱cōng肛güng肘zhǒu甸diàn/tián/shâng狈bâi鸠jiū彤tïng灸jiǔ刨páo/bào庇bì吝lìn庐lú闰rùn兑duì/ruì/yuâ灼zhuï沐mù沛pâi汰tài沥lì沦lún汹xiōng沧cüng沪hù忱chãn诅zǔ诈zhà罕hǎn屁pì坠zhuì妓jì姊zǐ

受shòu乳rǔ贪tān念niàn贫pín肤fū肺fèi肢zhī肿zhǒng胀zhàng朋péng股gǔ肥féi服fú/fù胁xié周zhōu昏hūn鱼yú兔tù狐hú忽hū狗gǒu备bèi饰shì饱bǎo饲sì变biàn京jīng享xiǎng店diàn夜yè庙miào府fǔ底dǐ/de剂jì郊jiāo废fèi净jìng/chēng盲máng放fàng刻kè育yù闸zhá闹nào郑zhèng券quàn/xuàn

球qiú理lǐ捧pěng堵dǔ描miáo域yù掩yǎn捷jié排pái/pǎi掉diào堆duī推tuī掀xiān授shòu教jiào/jiāo

演yǎn漏lòu慢màn寨zhài赛sài察chá蜜mì谱pǔ嫩nèn翠cuì熊xióng凳dèng骡luó缩suō/sù

八画

灭miè轧yà/zhá/gá东dōng卡qiǎ/kǎ北běi/bèi占zhān/zhàn业yè旧jiù帅shuài归guī且qiě/jú旦dàn目mù叶yè/xié甲jiǎ申shēn叮dīng电diàn号hào/háo田tián由yóu史shǐ只zhī/zhǐ央yāng兄xiōng叼diāo叫jiào另lìng叨tāo/dāo叹tàn四sì生shēng失shī禾hé丘qiū付fù仗zhàng代dài仙xiān们mén仪yí白bái

侯hïu/hîu徊huái衍yǎn胚pýi胧lïng胎tüi狰zhýng饵þr峦luán奕yì咨zÿ飒sà闺guÿ闽mǐn籽zǐ娄lïu

岔chà肝gān肚dù/dǔ肠cháng龟guī/jūn/qiū免miǎn狂kuáng犹yóu角jiǎo/jué删shān条tiáo/tiāo卵luǎn

肋lâi/lý旭xù匈xiōng凫fú妆zhuüng亥hài汛xùn讳huì讶yà讹ã讼sîng诀juã弛chí阱jǐng驮tuï/duî驯xùn纫rân

遮zhē腐fǔ瘦shòu辣là竭jié端duān旗qí精jīng歉qiàn熄xī熔róng漆qī漂piāo/piǎo/piào漫màn滴dī

七画

警jǐng攀pān蹲dūn颤chàn/zhàn瓣bàn爆bào疆jiāng/qiáng

唬hǔ/xià啰luō/luï/luo唾tuî啤pí啥shá啸xiào崎qí逻luï崔cuÿ崩býng婴yÿng赊shý铐kào铛düng/chýng铝lǚ铡zhá铣xiǎn/xǐ铭míng矫jiǎo/jiáo秸jiý秽huì笙shýng笤tiáo偎wýi傀kuǐ/guÿ躯qū兜dōu衅xìn徘pái徙xǐ舶bï舷xián舵duî敛liǎn翎líng脯fǔ/pú逸yì凰huáng猖chüng祭jì/zhài烹pýng庶shù庵ün痊quán阎yán阐chǎn眷juàn焊hàn焕huàn鸿hïng涯yá淑shū淌tǎng/chǎng淮huái淆xiáo渊yuün淫yín淳chún/zhūn淤yū淀diàn涮shuàn涵hán惦diàn悴cuì惋wǎn寂jì窒zhì谍diã谐xiã裆düng袱fú祷dǎo谒yâ谓wâi谚yàn尉wâi/yù堕duî/huÿ隅yú婉wǎn颇pō绰chuî/chüo绷býng/bþng/bâng综zōng/zâng绽zhàn缀zhuì巢cháo

掸dǎn/shàn掺chün/xiün/càn/shǎn勘kün聊liáo娶qǔ菱líng菲fýi/fþi萎wþi菩pú萤yíng乾qián/gün

限xiàn妹mèi姑gū姐jiě姓xìng始shǐ驾jià参cān/shēn艰jiān线xiàn练liàn组zǔ细xì驶shǐ织zhī/zhì终zhōng驻zhù驼tuó绍shào经jīng贯guàn九画

《现代汉语常用字表》次常用字(1000字)

二十画

卷juàn/juǎn单dān/shàn/chán炒chǎo炊chuī炕kàng炎yán炉lú沫mò浅qiǎn/jiān法fǎ泄xiè/yì河hé沾zhān泪lèi油yóu泊bó/pō沿yán泡pào/pāo注zhù泻xiè泳yǒng泥ní/nì沸fèi波bō泼pō泽zé/shì治zhì怖bù性xìng怕pà怜lián怪guài学xué宝bǎozōng定dìng宜yí审shěn宙zhòu官guān空kōng/kòng/kǒng帘lián实shí试shì郎láng/làng诗shī肩jiān房fáng诚chéng衬chèn衫shān视shì话huà诞dàn询xún该gāi详xiáng/yang建jiàn肃sù

矗chù

地dì/de扬yáng场cháng/chǎng耳ěr共gòng/gōng芒máng亚yà芝zhī朽xiǔ朴pǔ/pò/pō/piáo机jī权quán

壤rǎng耀yào躁zào嚼jiáo/jué/jiào嚷rǎng/rāng籍jí魔mó灌guàn二十一画

笔画顺序表

朗lǎng诸zhū读dú/dòu扇shàn/shān袜wà袖xiù袍páo被bèi/pī祥xiáng课kè谁shuí调tiáo/diào冤yuān

第一节(共5小题;每小题1.5分,满分7.5分)请听下面5段对话,选出最佳选项。1.Whathappenedthatnightmostprobably?A.Therewasafire.B.Therewasaflood.…

撼hàn擂lãi/lâi擅shàn蕾lþi薛xuý薇wýi擎qíng翰hàn噩â橱chú橙chãng瓢piáo蟥huáng霍huî霎shà

艾ài/yì夯hüng/bân凸tū卢lú叭bü叽jÿ皿mǐn凹üo/wü囚qiú矢shǐ乍zhà尔þr冯fãng/ping玄xuán

操cāo燕yàn/yān薯shǔ薪xīn薄báo/bó颠diān橘jú整zhěng融róng醒xǐng餐cān嘴zuǐ蹄tí器qì赠zèng

通tōng/tong能néng/nài难nán/nàn/nuó预yù桑sāng绢juàn绣xiù验yàn继jì

禁jīn/jìn楚chǔ想xiǎng槐huái榆yú楼lóu概gài赖lài酬chóu感gǎn碍

思sī/sāi蚂mǎ/mā/mà虽suī品pǐn咽yān/yàn/yè骂mà哗huá/huā咱zán/zá响xiǎng哈hā/hǎ/hà咬yǎo咳ké/hāi哪nǎ/něi/né炭tàn峡xiá罚fá贱jiàn贴tiē骨gǔ/gū钞chāo钟zhōng钢gāng/gang钥yuè/yào钩gōu卸xiè

欲yù彩cǎi领lǐng脚jiǎo/jué脖bó脸liǎn脱tuō象xiàng够gòu猜cāi猪zhū猎liè猫māo/máo猛měng馅xiàn馆guǎn凑còu减jiǎn毫háo麻má痒yǎng痕hén廊láng康kāng庸yōng鹿lù盗dào章zhāng竟jìng商shāng族zú旋xuán/xuàn望wàng率shuài/lǜ着zhuó/zháo/zhāo/zhe盖gài/gě/hé粘zhān粗cū粒lì断duàn剪jiǎn

ài碑bēi碎suì碰pèng碗wǎn碌lù/liù雷léi零líng雾wù雹báo输shū督dū龄líng鉴jiàn睛jīng睡shuì睬cǎi鄙bǐ愚yú暖nuǎn盟mén歇xiē暗àn照zhào跨kuà跳tiào/táo跪guìlù跟gēn遣qiǎn蛾é/yǐ蜂fēng嗓sǎng置zhì罪zuì罩zhào错cuò锡xī锣luó锤chuí锦jǐn键jiàn锯jù矮ǎi辞cí稠chóu愁chóu筹chóu签qiān简jiǎn毁huǐ舅jiù鼠shǔ催cuī傻shǎ像xiàng躲duǒ微wēi愈yù遥yáo腰yāo腥xīng腹fù腾téng腿tuǐ触chù解jiě/jiè/xiè酱jiàng痰tán廉lián新xīn韵yùn意yì粮liáng数shù/shǔ/shuò煎jiān塑sù慈cí煤méi煌huáng满mǎn漠mò源yuán滤lǜ滥làn滔tāo溪xī

萧xiüo萨sà菇gū彬bÿn梗gþng梧wú梭suō曹cáo酝yùn酗xù厢xiüng硅guÿ硕shuî/shí奢shý盔kuÿ

dài悠yōu偿cháng偶ǒu偷tōu您nín售shòu停tíng偏piān假jiǎ/jià得dé/děi/de衔xián盘pán船chuán斜xié盒hé鸽gē悉xī

沮jǔ/jù泣qì泞nìng泌mì/bì沼zhǎo怔zhýng怯qiâ宠chǒng宛wǎn/yuün衩chà/chǎ祈qí诡guǐ帚zhǒu屉tì弧hú弥mí/mǐ陋lîu陌mî函hán姆mǔ虱shÿ叁sün绅shýn驹jú绊bàn绎yì

玫mãi卦guà坷ký/kþ坯pÿ拓tuî/tà/zhí坪píng坤kūn拄zhǔ拧níng/nǐng/nìng拂fú/bì拙zhuō拇mǔ拗ǎo/ào/niù茉mî昔xÿ苛ký/hý苫shün/shàn苟gǒu苞büo茁zhuï苔tái/tüi枉wǎng枢shū枚mãi枫fýng杭háng郁yù矾fán奈nài奄yǎn/yün殴ōu歧qí卓zhuï昙tán哎üi咕gū呵hý/ký咙lïng呻shýn咒zhîu咆páo咖kü/gü帕pà账zhàng贬biǎn贮zhù氛fýn秉bǐng岳yuâ侠xiá侥jiǎo/yáo侣lǚ侈chǐ卑býi刽guì刹chà/shü肴yáo觅mì忿fân瓮wâng肮üng肪fáng狞níng庞páng疟nûâ/yào疙gý/yì疚jiù卒zú/cù氓mãng/máng炬jù沽gū

侍shì供gōng/gong使shǐ例lì版bǎn侄zhí侦zhēn侧cè/zè/zhāi凭píng侨qiáo佩pèi货huò依yī的dí/dì/de迫pò/pǎi质zhì欣xīn征zhēng往wǎng爬pá彼bǐ径jìng所suǒ舍shè/shě金jīn命mìng斧fǔ爸bà采cǎi/cài

二画

五画

更gēng/gèng束shù豆dòu两liǎng丽lì/lí医yī辰chén励lì否fǒu/pǐ还huán/hái歼jiān来lái连lián步bù坚jiān旱hàn盯dīng呈chéng时shí吴wú助zhù/chú县xiàn/xuán里lǐ呆dāi园yuán旷kuàng围wéi呀yā/ya吨dūn足zú邮yóu男nán困kùn吵chǎo/chāo串chuàn员yuán/yún/yùn听tīng吩fēn吹chuī呜wū吧bā吼hǒu别bié/biè岗gǎng帐zhàng财cái针zhēn钉dīng/ding告gào我wǒ乱luàn利lì秃tū秀xiù私sī每měi兵bīng估gū/gù体tǐ/tī/bèn何hé/hē/hè但dàn伸shēn作zuò/zuō伯bó/bǎi/bà伶líng佣yōng/yòng低dī你nǐ住zhù位wèi

niǎo/diǎo务wù包bāo饥jī主zhǔ市shì立lì闪shǎn兰lán半bàn汁zhī汇huì头tóu/tou汉hàn宁níng/nìng穴xué它tā讨tǎo写xiě让ràng礼lǐ训xùn必bì议yì讯xùn记jì永yǒng司sī尼ní民mín出chū辽liáo奶nǎi奴nú加jiā召zhào/shào皮pí边biān发fā/fà孕yùn圣shèng对duì台tái/tāi矛máo纠jiū母mǔ幼yòu丝sī

锥zhuÿ锨xiün锭dìng锰mþng稚zhì颓tuí筷kuài魁kuí衙yá腻nì腮süi腺xiàn鹏pãng肄yì猿yuán

粪fèn尊zūn道dào曾zēng/céng焰yàn港gǎng/jiǎng湖hú渣zhā湿shī温wēn渴kě滑huá湾wān渡dù游yóu滋zī溉gài愤fèn慌huāng惰duò愧kuì愉yú/tōu慨kǎi割gē寒hán富fù窜cuàn窝wō窗chuāng

桨jiǎng浆jiāng/jiàng衰shuāi/cuī高gāo席xí准zhǔn座zuò脊jǐ症

十二画

二十二画

鬓bìn攘rǎng蠕rú巍wýi鳞lín糯nuî譬pì

─────────────────────────────────────────────《劳动合同法》、《社会保险法》、《工伤保险条例》实操应对策略与有效调岗调薪、解雇辞退及违纪问题员工处理技巧时间地点:2012年9月1-2日--------佛山时…

岛dǎo迎yíng饭fàn饮yǐn/yìn系xì/jì言yán冻dòng状zhuàng亩mǔ况kuàng床chuáng库kù疗liáo应yīng/yìng冷lěng这zhè/zhèi序xù辛xīn弃qì冶yě忘wàng闲xián间jiān/jiàn闷mèn/mēn判pàn灶zào灿càn弟dì/tì/tuí汪wāng沙shā/shà汽qì沃wò泛fàn沟gōu没méi/mò沈shěn/chén沉chén怀huái忧yōu快kuài完wán宋sòng宏hóng牢láo究jiū穷qióng灾zāi良liáng证zhèng启qǐ评píng补bǔ初chū社shè识shí/zhì诉sù诊zhěn词cí译yì君jūn灵líng即jí层céng尿niào/suī尾wěi/yǐ迟chí局jú改gǎi张zhāng忌jì际jì陆lù/liù阿ā/ē陈chén/zhèn阻zǔ附fù妙miào妖yāo妨fáng努nǔ忍rěn劲jìn/jìng鸡jī驱qū纯chún纱shā纳nà纲gāng驳bó

严yán芦lú劳láo克kè苏sū/sù杆gān/gǎn杠gàng/gāng杜dù材cái村cūn杏xìng极jí李lǐ杨yáng求qiú

暇xiá畸jÿ跷qiüo跺duî蜈wú蜗wō蜕tuì蛹yǒng嗅xiù嗡wýng嗤chÿ署shǔ蜀shǔ幌huǎng锚máo

雀què/qiāo/qiǎo堂táng常cháng匙chí/shi晨chén睁zhēng眯mī/mí眼yǎn悬xuán野yě啦lá晚wǎn啄zhuó距jù跃yuè略lüè蛇shé/yí累léi/lěi/lèi唱chàng患huàn唯wéi崖yá崭zhǎn/chán崇chóng圈quān/juàn/juān铜tóng铲chǎn银yín甜tián梨lí犁lí移yí笨bèn笼lóng/lǒng笛dí符fú第dì敏mǐn做zuò袋

十画

加强干部作风建设方面的一些思考王辉远领导干部作风是党风的具体体现,也是一个单位效率和形象的重要体现。总在七次全会上的讲话中强调领导干部作风问题不解决好,科学发展观就难以落到实处,加强领导干部作风建设比以往任何时候都显得更为重要和紧迫…

蛙wā蛛zhū蜓tíng喝hē/hè/yè喂wèi喘chuǎn喉hóu幅fú帽mào赌dǔ赔péi黑hēi铸zhù铺pū/pù链liàn

蟀shuài嚎háo赡shàn镣liào魏wâi簇cù儡lþi徽huÿ爵juã朦mãng臊süo/sào鳄â糜mí/mãi癌ái懦nuî豁huî/huō/huá臀tún

静jìng碧bì璃lí墙qiáng撇piē/piě嘉jiā摧cuī截jié誓shì境jìng摘zhāi摔shuāi聚jù蔽bì慕mù暮mù蔑miè模mó/mú榴liú榜bǎng/bang榨zhà歌gē遭zāo酷kù酿niàng/niáng酸suān磁cí愿yuàn需xū弊bì裳cháng颗kē嗽sòu蜻qīng蜡là/zhà蝇yíng蜘zhī赚zhuàn锹qiāo锻duàn舞wǔ稳wěn算suàn箩luó管guǎn僚liáo鼻bí魄pò貌mào膜mó膊bó/bo膀bǎng/pang鲜xiān/xiǎn疑yí/nǐ馒mán裹guǒ敲qiāo豪háo膏gāo/gào

九画

十一画

十一画

十六画

邦büng迂yū邢xíng芋yù芍sháo吏lì夷yí吁xū/yù吕lǚ吆yüo屹yì廷tíng迄qì臼jiù仲zhîng伦lún伊yÿ

缸gāng拜bài看kàn/kān矩jǔ/ju怎zěn牲shēng选xuǎn适shì/kuò秒miǎo香xiāng种zhǒng/zhòng秋qiū科kē重zhòng/chóng复fù竿gān段duàn便biàn/pián俩liǎng/liǎ贷dài顺shùn修xiū保bǎo促cù侮wǔ俭jiǎn俗sú俘fú信xìn/shēn皇huáng泉quán鬼guǐ侵qīn追zhuī/duī俊jùn盾dùn待dài/dāi律lǜ很hěn须xū叙xù剑jiàn逃táo食shí/sì/yì盆pén胆dǎn胜shèng胞bāo胖pàng/pán/pàn脉mài/mò勉miǎn狭xiá狮shī独dú狡jiǎo

遍biàn裕yù裤kù裙qún谢xiè谣yáo谦qiān属shǔ/zhǔ屡lǚ强

zhèng/zhēng病bìng疾jí疼téng疲pí效xiào离lí唐táng资zī凉liáng/liàng站zhàn剖pōu竞jìng部bù旁páng/bang旅lǚ畜xù/chù阅yuè羞xiū瓶píng拳quán粉fěn料liào益yì兼jiān烤kǎo烘hōng烦fán烧shāo烛zhú烟yān递dì涛tāo浙zhè涝lào酒jiǔ涉shè消xiāo浩hào海hǎi涂tú浴yù浮fú流liú润rùn浪làng浸jìn涨zhǎng/zhàng烫tàng涌yǒng/chōng悟wù

值zhí倚yǐ倾qīng倒dǎo/dào倘tǎng/cháng俱jù倡chàng/chāng候hòu俯fǔ倍bèi倦juàn健jiàn臭chòu/xiù射shè/yè/yì躬gōng息xī徒tú徐xú舰jiàn舱cāng般bān/pán航háng途tú拿ná爹diē爱ài颂sòng翁wēng脆cuì脂zhī胸xiōng胳gē/gé脏zàng/zāng/zǎng胶jiāo脑nǎo狸lí狼láng逢féng留liú皱zhòu饿è恋liàn

伴bàn身shēn皂zào佛fó/fú/bì/bó近jìn彻chè役yì返fǎn余yú希xī坐zuò谷gǔ/gǔ/yù妥tuǒ含hán邻lín

仿fǎng伙huǒ伪wěi自zì血xuè/xiě向xiàng似sì/shì后hòu行xíng/hang舟zhōu全quán会huì/kuài杀shā合hé/gě兆zhào企qǐ众zhòng爷yé伞sǎn创chuàng/chuāng肌jī朵duǒ杂zá危wēi旬xún旨zhǐ负fù各gè/gě名míng多duō争zhēng色sè/shǎi壮zhuàng冲chōng/chòng冰bīng庄zhuāng庆qìng亦yì刘liú齐qí交jiāo次cì衣yī/yì

颖yǐng煞shü/shà雏chú馍mï馏liù/liú禀bǐng痹bì廓kuî痴chÿ靖jìng誊tãng漓lí溢yì溯sù溶rïng

瑟sâ鹉wǔ瑰guÿ搪táng聘pìn斟zhýn靴xuý靶bǎ蓖bì蒿hüo蒲pú蓉rïng楔xiý椿chūn楷kǎi/jiý

销xiāo锁suǒ锄chú锅guō锈xiù锋fēng锐ruì短duǎn智zhì毯tǎn鹅é剩shèng稍shāo/shào程chéng稀xī税shuì筐kuāng等děng筑zhù/zhú策cè筛shāi筒tǒng答dá/dā筋jīn筝zhēng傲ào傅fù牌pái堡bǎo/bǔ/pù集jí焦jiāo傍bàng储chǔ奥ào/yù街jiē惩chěng御yù循xún艇tǐng舒shū番fān/pān释shì禽qín腊là/xī脾pí腔qiāng鲁lǔ猾huá猴hóu然rán馋chán装zhuāng蛮mán就jiù痛tòng童tóng阔kuò善shàn羡xiàn普pǔ

轿jiào较jiào顿dùn/dú毙bì致zhì柴chái桌zhuō虑lǜ监jiān/jiàn紧jǐn党dǎng晒shài眠mián晓xiǎo鸭yā

谅liàng谈tán谊yì剥bāo/bō恳kěn展zhǎn剧jù屑xiè弱ruò陵líng陶táo/yáo陷xiàn陪péi娱yú娘niáng

丰fēng王wáng/wàng井jǐng开kāi夫fū/fú天tiān无wú元yuán专zhuān云yún扎zā/zhā/zhá艺yì木mù五wǔ支zhī厅tīng不bù/fǒu太tài犬quǎn区qū/ōu历lì尤yóu友yǒu匹pǐ车chē/jú巨jù牙yá屯tún/zhūn比bǐ互hù切qiē/qiè瓦wǎ/wà止zhǐ少shǎo/shào日rì中zhōng/zhòng冈gāng贝bèi内nèi/nà水shuǐ见jiàn/xiàn午wǔ牛niú手shǒu毛máo气qì升shēng长cháng/zhǎng仁rén什shí/shén片piàn/piān仆pū/pú化huà/huā仇chóu/qiú币bì仍réng仅jǐn/jìn斤jīn爪zhǎo/zhuǎ反fǎn介jiè父fù/fǔ从cóng/zòng今jīn凶xiōng分fēn/fèn乏fá公gōng仓cāng月yuè氏shì/zhī勿wù欠qiàn/qian风fēng/fěng丹dān匀yún乌wū凤fèng勾gōu/gòu文wén六liù/lù方fāng火huǒ为wéi/wèi斗dǒu/dòu忆yì订dìng计jì户hù认rèn心xīn尺chǐ/chě引yǐn丑chǒu巴bā孔kǒng队duì/zhuī办bàn以yǐ允yǔn予yú/yǔ劝quàn双shuāng书shū幻huàn五画

伍wǔ伏fú优yōu伐fá延yán件jiàn任rèn/rén伤shāng价jià/jiè/jie份fèn/bīn华huá/huà/huā仰yǎng/áng

屏píng/bǐng屎shǐ逊xùn陨yǔn姚yáo娜nà/nuï蚤zǎo骇hài十画